Český výrobek, světová kvalita!

POLYKAR TVRDIDLO K PLNIČI 2K PUR

131 348 

Vyčistit
Katalogové číslo: polykar-tvrdidlo-k-plnici-2K-PUR Kategorie:

Popis

Tvrdidlo k plniči: POLYKAR PLNIČ 2K PUR

Plnič 1,0 kg + tvrdidlo 0,17 kg
Plnič 4,0 kg + tvrdidlo 0,68 kg

Plnič se tuží v poměru:

  • 4 objemové díly plniče : 1 objemovému dílu tvrdidla
  • 6 hmotnostních dílů plniče : 1 hmotnostnímu dílu tvrdidla.

Směs se dokonale promíchá a přefiltruje.

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Směs je klasifikována jako nebezpečná.
Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H336

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky
Hořlavá kapalina a páry.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí
Může způsobit ospalost nebo závratě. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Další informace

Hmotnost -
Balení

170 g, 680 g

BEZPEČNOSTNÍ LIST