Český výrobek, světová kvalita!

POLYKAR PLNIČ 1 K

406 

Vyčistit
Katalogové číslo: polykar-plnič 1K Kategorie:

Popis

Kvalitní jednosložkový akrylátový plnič ideální pro hobby sféru. Jednoduchý na použití, dobře se brousí. Vytvrzuje na vzduchu, odolává atmosférickým a chemickým vlivům. Vhodný pro jednovrstvé nátěrové systémy.

BROUŠENÍ: za 45-60 min při 23 °C

BARVA: béžová

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Směs je klasifikována jako nebezpečná.
Flam. Liq. 2, H225
STOT SE 3, H336

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky
Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí
Může způsobit ospalost nebo závratě.

JAK CO TMELIT

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

Další informace

Hmotnost 1 kg
Broušení

za 45-60 min při 23 °C

Barva

béžová

Balení

0,8 l

TECHNICKÝ LIST

BEZPEČNOSTNÍ LIST