Český výrobek, světová kvalita!

POLYKAR PLNIČ 1K SPRAY

230 

Katalogové číslo: polykar-plnič 1K SPRAY-1 Kategorie:

Popis

Jednosložkový akrylátový plnič ve spreji. Používá se jako základová barva a vyplňovací tmel. Vyplňuje vlasové škrábance a drobná poškození laku.

BROUŠENÍ: za 60 min při 23 °C

BARVA: šedá

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Směs je klasifikována jako nebezpečná.
Aerosol 1, H222, H229
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 3, H412

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí
Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat rakovinu. Může vyvolat
genetické poškození. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

JAK CO TMELIT

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

Další informace

Hmotnost -
Broušení

za 60 min při 23 °C

Barva

šedá, béžová

Balení

500 ml-šedá, 500 ml-béžová

TECHNICKÝ LIST

BEZPEČNOSTNÍ LIST