Český výrobek, světová kvalita!

POLYKAR MASTER PODLAHOVÝ

155 406 

Vyčistit
Katalogové číslo: polykar-master podlahovy Kategorie:

Popis

Hrubý plnicí tmel určený pro vyplňování spár nebo vyrovnávání nerovností litých podlah, betonu, dřevovláknitých či cement vláknitých desek a jiných běžně užívaných stavebních materiálů v interiérech. Přetíratelný běžnými typy nátěrů.

Iniciátor je součástí balení.

 

DOBA ZPRACOVATELNOSTI: 5 min při 23 °C

BROUŠENÍ: za 20-30 min při 23 °C

BARVA: tmavě šedá

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Směs je klasifikována jako nebezpečná.
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Repr. 2, H361d
STOT RE 1, H372

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí
Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Podezření na poškození plodu v těle matky. Způsobuje poškození
orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

JAK CO TMELIT

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

Další informace

Hmotnost -
Doba zpracovatelnosti

5 min při 23 °C

Broušení

za 20-30 min při 23 °C

Barva

tmavě šedá

Balení

0,2 kg, 0,5 kg, 2,0 kg

TECHNICKÝ LIST

BEZPEČNOSTNÍ LIST