Český výrobek, světová kvalita!

POLYKAR TERMOTMEL ALU

301 920 

Vyčistit
Katalogové číslo: polykar-termotmelalu Kategorie:

Popis

Tmel je určený převážně pro úpravy povrchů před práškovým lakováním. Po vytvrzení odolává teplotám do 220°C.

Má výbornou přilnavost na všechny běžné povrchy, především kovy.

 

Iniciátor je součástí balení.

 

DOBA ZPRACOVATELNOSTI: 6 min při 23 °C

BROUŠENÍ: za 45-60 min při 23 °C

BARVA: metalická šedá

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Směs je klasifikována jako nebezpečná.
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Repr. 2, H361d
STOT RE 1, H372

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí
Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Podezření na poškození plodu v těle matky. Způsobuje poškození
orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

JAK CO TMELIT

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

Další informace

Hmotnost -
Doba zpracovatelnosti

6 min při 23 °C

Broušení

za 45-60 min při 23 °C

Barva

metalická šedá

Balení

0,5 kg, 2,0 kg

TECHNICKÝ LIST

BEZPEČNOSTNÍ LIST