Český výrobek, světová kvalita!

POLYKAR SUPER

162 664 

Katalogové číslo: polykar-super Kategorie:

Popis

Plnící tmel pro tmelení středně velkých nerovností. Určený pro běžný podklad včetně litiny, hliníku, zinku, sklolaminátu, dřeva (tvrdší druhy), betonu apod..

Iniciátor je součástí balení.

 

DOBA ZPRACOVATELNOSTI: 5 min při 23 °C

BROUŠENÍ: za 25-30 min při 23 °C

BARVA: světle šedá

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Směs je klasifikována jako nebezpečná.
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Repr. 2, H361d
STOT RE 1, H372

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí
Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Podezření na poškození plodu v těle matky. Způsobuje poškození
orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

JAK CO TMELIT

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

Další informace

Hmotnost -
Doba zpracovatelnosti

5 min při 23 °C

Broušení

za 25-30 min při 23 °C

Barva

světle šedá

Balení

0,2 kg, 0,5 kg, 1,0 kg, 2,0 kg

TECHNICKÝ LIST

BEZPEČNOSTNÍ LIST