Český výrobek, světová kvalita!

POLYKAR VLÁKNO

162 800 

Vyčistit
Katalogové číslo: polykar-vlákno Kategorie:

Popis

Tmel s vysokým obsahem skelného vlákna (6 mm). Určený pro tmelení zvlášť velkého rozsahu nebo na přemostění slabých nebo prorezavělých míst a děr, vhodný především pro kovové povrchy nebo sklolaminát.

Iniciátor je součástí balení.

 

DOBA ZPRACOVATELNOSTI: 5 min při 23 °C

BROUŠENÍ: za 25-35 min při 23 °C

BARVA: šedozelená

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Směs je klasifikována jako nebezpečná.
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Repr. 2, H361d
STOT RE 1, H372

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí
Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Podezření na poškození plodu v těle matky. Způsobuje poškození
orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

JAK CO TMELIT

Další informace

Hmotnost -
Doba zpracovatelnosti

5 min při 23 °C

Broušení

za 25-30 min při 23 °C

Barva

šedozelená

Balení

0,15 kg, 0,5 kg, 1,0 kg, 2,0 kg

TECHNICKÝ LIST

BEZPEČNOSTNÍ LIST