Český výrobek, světová kvalita!

DBPO pasty – Iniciátory

23 54 

Katalogové číslo: polykar-dbpo Kategorie:

Popis

DBPO pasty – tužidla do polyesterových tmelů

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Směs je klasifikována jako nebezpečná.
Org. Perox. E, H242
Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319
Repr. 2, H361d
Aquatic Chronic 1, H410

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí
Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Podezření na poškození plodu v těle matky při
požití nebo při vdechování nebo při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní organismy. Škodlivý pro vodní organismy, s
dlouhodobými účinky.

Další informace

Hmotnost -
Balení

10 g – červená, 40 g – červená, 15 g – bílá, 40 g – bílá

BEZPEČNOSTNÍ LIST