Český výrobek, světová kvalita!

POLYKAR ZÁKLAD NA PLASTY

302 

Vyčistit
Katalogové číslo: polykar-základ na plasty Kategorie:

Popis

Jednosložkový základ na plastové díly automobilových karoserií.

Zabezpečuje vysokou přilnavost vrchních nástřiků na plastech.

Rychle zasychá a lehce se zpracovává.

Nevhodný na polyetylen a polypropylen.

PŘELAKOVATELNÝ: za 20 min

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Flam. Liq. 2, H225
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Repr. 2, H361d
STOT RE 2, H373

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí 

Dráždí kůži. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může způsobit ospalost nebo závratě.
Podezření na poškození plodu v těle matky. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované
expozici.

Další informace

Hmotnost -
Barva

transparentní

Balení

500 ml

TECHNICKÝ LIST

BEZPEČNOSTNÍ LIST