Český výrobek, světová kvalita!

POLYKAR ČERNÝ MAT

170 

Katalogové číslo: polykar-cerny mat Kategorie:

Popis

Rychleschnoucí akrylátová barva k univerzálnímu použití.

Lze ji aplikovat na autosoučástky z kovu, plechu a plastů (po použití základu na plasty) a taky jako krycí nátěr pro nejrůznější natěračské práce v exteriéru a interiéru.

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Aerosol 1, H222, H229
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H336

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí

Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat rakovinu. Může vyvolat genetické poškození. Způsobuje vážné
poškození očí.

Další informace

Hmotnost -
Doba schnutí

20 min při 20 °C

Barva

černá

Balení

500 ml

TECHNICKÝ LIST

BEZPEČNOSTNÍ LIST