Český výrobek, světová kvalita!

POLYKAR ZINEK

254 

Vyčistit
Katalogové číslo: polykar-zinek Kategorie:

Popis

Stříkací tmel s obsahem hliníkového pigmentu pro vytvoření vrstvy před nástřikem plniče na karoseriích a jiných kovových plochách a sklolaminátových nástavbách a dílech.

Vhodný i na povrchy z tvrdého dřeva a MDF desek.

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Aerosol 1, H222, H229
Asp. Tox. 1, H304
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky 

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí 

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat genetické poškození. Může vyvolat rakovinu.
Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Vysoce toxický pro vodní organismy, s
dlouhodobými účinky.

Další informace

Hmotnost -
Doba schnutí

30 min při 20 °C

Barva

metalická šedá

Balení

400 ml

TECHNICKÝ LIST

BEZPEČNOSTNÍ LIST