Český výrobek, světová kvalita!

POLYKAR UBS 2v1

254 

Vyčistit
Katalogové číslo: polykar-ubs 2v1 Kategorie:

Popis

Přelakovatelný prostředek k ochraně karosérie (prahů, podvozku) před kamínky a rzí. Vhodný také na těsnění spojů (sváry, drážky a přehyby), kam se aplikuje pomocí stříkací pistole. Významně tlumí hluk od kol a podvozku díky obsahu pryže a pryskyřic.

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Flam. Liq. 2, H225
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Repr. 2, H361d
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 3, H412

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě.
Podezření na poškození plodu v těle matky. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované
expozici. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

JAK CO TMELIT

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

Další informace

Hmotnost -
Balení

1,0 l-šedý, 1,0 l-černý

TECHNICKÝ LIST 

BEZPEČNOSTNÍ LIST