Český výrobek, světová kvalita!

POLYKAR ML

206 257 

Vyčistit
Katalogové číslo: polykar-ml Kategorie:

Popis

Antikorozní přípravek na bázi syntetických voskových pryskyřic určený k ochraně uzavřených profilů na automobilových karoseriích jako jsou podběhy, podvozek, dveře, sloupky apod. Je odolný vůči vysokým teplotám a mrazu.

Nástřik

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky

Hořlavá kapalina a páry.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může způsobit ospalost nebo závratě. Způsobuje
poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Spray

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Aerosol 1, H222, H229
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 3, H412

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí

Dráždí kůži. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může
vyvolat rakovinu. Může vyvolat genetické poškození. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo
opakované expozici. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

JAK CO TMELIT

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

Další informace

Hmotnost -
Balení

1,0 l, 400 ml-spray

TECHNICKÝ LIST – NÁSTŘIK

TECHNICKÝ LIST – SPRAY

BEZPEČNOSTNÍ LIST – NÁSTŘIK

BEZPEČNOSTNÍ LIST – SPRAY