Český výrobek, světová kvalita!

POLYKAR UBS

216 227 

Katalogové číslo: polykar-ubs Kategorie:

Popis

Přelakovatelný prostředek na ochranu podvozků a prahů aut vyroben na bázi syntetických pryskyřic. Tvoří silnou elastickou vrstvu chránící proti abrazivnímu působení posypových materiálů, účinkům koroze, benzínu, vody, olejů a soli. Má vlastnosti ochranné a tlumící.

Nástřik

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Flam. Liq. 2, H225
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
Muta. 1B, H340
Carc. 1B, H350
Repr. 2, H361d
STOT RE 2, H373

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě.
Podezření na poškození plodu v těle matky. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované
expozici. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může vyvolat genetické poškození.
Může vyvolat rakovinu.

Spray

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Aerosol 1, H222, H229
Asp. Tox. 1, H304
Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 3, H412

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí

Může způsobit ospalost nebo závratě. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat rakovinu. Může vyvolat
genetické poškození. Může vyvolat alergickou kožní reakci.

JAK CO TMELIT

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

Další informace

Hmotnost -
Balení

1,0 l, 500 ml-spray

TECHNICKÝ LIST – NÁSTŘIK

TECHNICKÝ LIST – SPRAY

BEZPEČNOSTNÍ LIST – NÁSTŘIK

BEZPEČNOSTNÍ LIST – SPRAY