Český výrobek, světová kvalita!

POLYKAR BITUMEN

183 206 

Vyčistit
Katalogové číslo: polykar-bitumen Kategorie:

Popis

Nepřelakovatelný prostředek na bázi kaučuku a asfaltu na ochranu podvozků aut, návěsů a kovových výrobků proti abrazivnímu působení posypových materiálů, účinkům koroze, benzínu, olejů, vody a soli. Funguje i jako protihluková izolace.

Nástřik

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H302
Asp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H335, H336
STOT SE 2, H371
Aquatic Chronic 2, H411

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky

Hořlavá kapalina a páry.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit
ospalost nebo závratě. Může způsobit poškození orgánů. Zdraví škodlivý při požití. Toxický pro vodní organismy, s
dlouhodobými účinky.

Spray

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Aerosol 1, H222, H229
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí

Dráždí kůži. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může způsobit ospalost nebo závratě.
Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat rakovinu. Může vyvolat genetické poškození. Toxický pro vodní
organismy, s dlouhodobými účinky.

JAK CO TMELIT

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

Další informace

Hmotnost -
Balení

1,0 l, 500 ml-spray

TECHNICKÝ LIST – NÁSTŘIK

TECHNICKÝ LIST – SPRAY

BEZPEČNOSTNÍ LIST – NÁSTŘIK

BEZPEČNOSTNÍ LIST – SPRAY