Český výrobek, světová kvalita!

POLYKAR CARBON FIBER

182 663 

Vyčistit
Katalogové číslo: polykar-carbon-fiber Kategorie:

Popis

Tmel s carbonovým vláknem pro tmelení větších nerovností. Určený pro běžný podklad včetně litiny, hliníku, zinku a sklolaminátu. Bez pórů, výrazně lépe brousitelný než tmely se skelným vláknem.

Iniciátor je součástí balení.

 

DOBA ZPRACOVATELNOSTI: 5 min při 23 °C

BROUŠENÍ: za 20-30 min při 23 °C

BARVA: černá

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Směs je klasifikována jako nebezpečná.
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Repr. 2, H361d
STOT RE 1, H372

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí
Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Podezření na poškození plodu v těle matky. Způsobuje poškození
orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

JAK CO TMELIT

Další informace

Hmotnost -
Doba zpracovatelnosti

5 min při 23 °C

Broušení

za 20-30 min při 23 °C

Barva

černá

Balení

0,15 kg, 0,5 kg, 1,0 kg, 1,8 kg

TECHNICKÝ LIST

BEZPEČNOSTNÍ LIST