Český výrobek, světová kvalita!

POLYKAR ŘEDIDLO POLYURETANOVÉ

82 201 

Vyčistit
Katalogové číslo: polykar-ředidlo polyuretanové-1 Kategorie:

Popis

Určené pro úpravu konzistence plničů Polykar PLNIČ 2 K PUR a Polykar PLNIČ 4:1 PREMIUM.

Vhodné k ředění polyuretanových nátěrových hmot a pro čištění pracovních pomůcek znečištěných polyuretanovými materiály.

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Směs je klasifikována jako nebezpečná.
Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky
Hořlavá kapalina a páry.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí
Může způsobit ospalost nebo závratě. Dráždí kůži.

JAK CO TMELIT

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

Další informace

Hmotnost -
Balení

0,3 l, 1,0 l

TECHNICKÝ LIST

BEZPEČNOSTNÍ LIST