Český výrobek, světová kvalita!

POLYKAR ŘEDIDLO AKRYLÁTOVÉ

171 760 

Vyčistit
Katalogové číslo: polykar-ředidlo akrylátové-1 Kategorie:

Popis

Určené pro úpravu konzistence akrylátových plničů, laků a barev a také pro čištění pracovních pomůcek znečištěných veškerými akrylátovými materiály.

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Směs je klasifikována jako nebezpečná.
Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H312+H332
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky
Hořlavá kapalina a páry.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí
Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.

JAK CO TMELIT

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

Další informace

Hmotnost -
Balení

1,0 l, 5,0 l

TECHNICKÝ LIST

BEZPEČNOSTNÍ LIST