Český výrobek, světová kvalita!

POLYKAR ŘEDIDLO POLYESTEROVÉ

67 587 

Vyčistit
Katalogové číslo: polykar-ředidlo polyesterové-1 Kategorie:

Popis

Určené pro úpravu konzistence dvousložkových polyesterových stříkacích tmelů a také pro čištění pracovních pomůcek znečištěných veškerými polyesterovými tmely.

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Směs je klasifikována jako nebezpečná.
Flam. Liq. 2, H225
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Acute Tox. 4, H332
STOT SE 3, H336
Repr. 2, H361d
STOT RE 1, H372

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí
Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Podezření na poškození plodu v těle matky. Způsobuje poškození
orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Může způsobit ospalost nebo závratě. Zdraví škodlivý při
vdechování.

JAK CO TMELIT

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

Další informace

Hmotnost -
Balení

0,3 l, 1,0 l, 5,0 l

TECHNICKÝ LIST

BEZPEČNOSTNÍ LIST