Český výrobek, světová kvalita!

POLYKAR METALIK

172 656 

Vyčistit
Katalogové číslo: polykar-metalik Kategorie:

Popis

Speciální tmel určený pro tmelení lehkých kovů, pozinkovaných plechů karosérií a oceli. Vzhledem k vysokému obsahu hliníkového prášku má jemnou strukturu a snadno se brousí.

Iniciátor je součástí balení.

 

DOBA ZPRACOVATELNOSTI: 6 min při 23 °C

BROUŠENÍ: za 25-35 min při 23 °C

BARVA: stříbrná metalická

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Směs je klasifikována jako nebezpečná.
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Repr. 2, H361d
STOT RE 1, H372

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí
Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Podezření na poškození plodu v těle matky. Způsobuje poškození
orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

JAK CO TMELIT

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

Další informace

Hmotnost -
Doba zpracovatelnosti

6 min při 23 °C

Broušení

za 25-35 min při 23 °C

Barva

stříbrná metalická

Balení

0,2 kg, 0,5 kg, 1,0 kg, 2,0 kg

TECHNICKÝ LIST

BEZPEČNOSTNÍ LIST