Český výrobek, světová kvalita!

POLYKAR FINIŠ

425 

Vyčistit
Katalogové číslo: polykar-finiš Kategorie:

Popis

Stříkací tmel určený pro vytvoření vrstvy před nástřikem plniče na karoseriích a jiných kovových plochách a sklolaminátových nástavbách a dílech. Vhodný i na povrchy z tvrdého dřeva a MDF desek.

Iniciátor je součástí balení.

 

DOBA ZPRACOVATELNOSTI: 40 min při 23 °C

BROUŠENÍ: za 120 min při 23 °C

BARVA: šedá

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Směs je klasifikována jako nebezpečná.
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1A, H317
Eye Irrit. 2, H319
Repr. 1B, H360F
STOT RE 1, H372

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí
Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Podezření na poškození plodu v těle matky. Způsobuje poškození
orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

JAK CO TMELIT

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

Další informace

Hmotnost -
Doba zpracovatelnosti

40 min při 23 °C

Broušení

za 2 hodiny při 23 °C

Barva

šedá

Balení

1,0 kg

TECHNICKÝ LIST

BEZPEČNOSTNÍ LIST