Český výrobek, světová kvalita!

POLYKAR KONTROLNÍ BARVA

185 

Katalogové číslo: polykar-kontrolni barva Kategorie:

Popis

Pomůcka pro zjišťování kvality vybroušení povrchu určeného k lakování.

Rychle zasychá a snadno se aplikuje.

Lze ji použít na polyesterové tmely i akrylátové plniče.

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Aerosol 1, H222, H229
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí

Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat rakovinu. Může vyvolat
genetické poškození.

Další informace

Hmotnost -
Broušení

za 5 min při 20 °C

Barva

černá

Balení

500 ml

TECHNICKÝ LIST

BEZPEČNOSTNÍ LIST